PETRŽALKA CITY vyzvaná súťaž

PODKLADY

AEROATELIER sa v roku 2006 zúčastnil vyzvanej architektonickej súťaže,  ktorú vyhlásil developer  PETRŽALKA  CITY  A.S. nám. snp 25 ,  811 01 Bratislava

Architektonickú súťaž bola zameraná na vyhľadanie  najvhodnejšieho  návrhu  zástavby  na  pozemku  „A“ CENTRA  M.Č. BRATISLAVA – PETRŽALKA,

V PRIESTORE:   Chorvátske rameno  – Hálova – Rusovská – Bratislava – Petržalka

PREDMET  a ÚČEL SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je vypracovanie architektonického návrhu zástavby lokality  Chorvátske rameno, Hálova, Rusovská cesta v Bratislave, m.č. Petržalka.

Účelom súťaže je:

– výber najvhodnejšej koncepcie komplexného stvárnenia a využitia vymedzeného územia a optimálneho spôsobu jeho zástavby

– vytvorenie priestoru s nadštandardným výrazom a vzťahom k prostrediu a jestvujúcej zástavbe

– vypracovanie optimálneho podkladu pre spracovanie dokumentácie pre územné konanie

NÁVRH

 

HMOTA

OBHAJOBY