OVSIŠTE PETRŽALKA

info o súťaži

OBYTNÝ SÚBOR L.E.S.

Petžalka – Ovsište

Bratislava

Urbanisticko-architektonická štúdia

Autori: ing.arch. Jaro Hrivnák, mgr.art. Braňo Škopek, ing.arch. Jozef Frajka

LOKALITA:

Pozemok sa nachádza v katastri Bratislava-Petržalka časť Ovsište, v blízkosti toku Dunaja. Z východu pozemok ohraničuje Dolnozemská cesta, zo západu Mamateyova ulica, zo severu areál školy, a na južnej strane sa pozemok sužuje do cípu, ktorý ohraničuje prípojka Mamateyovej na Dolnozemskú. Pozemok je rovinatý. Na severnej časti pozemku sa nachádza fragment lužného lesa, ktorý je pozostatkom pôvodneho petržalského ekosystému. Les tvoria mohutné a staré stromy. Okolité územie z hľadiska využitia je spojené s bývaním. Dnešná zástavba je charakteristická panelovými domami.

NÁVRH

Na základe výsledkov analýzy sme vytvorili urbanistický návrh, ktorého cieľom bolo stanoviť najúčinnejšiu formu zástavby, s kvalitným riešením vnútroblokových vzťahov, dopravy, s rešpektovaním prírodných daností, so zámerom využitia  výhod    a  potlačenia nevýhod danej lokality.

Našim zámerom bolo vytvoriť  svojbytný obytný súbor s vlastným vnútorným priestorom, ktorý by oproti anonymnosti petržalského urbanizmu a panelovej zýstavby vytváral bezbečnejší a otvorenejší spôsob bývania.

Výhody: okrajová poloha v Petržalke, zachované fragmenty lužného lesa, blízkosť Dunaja, dostupnosť služieb

Nevýhody: hluk s rýchlostnej komunikácie Dolnozemská

 

 

 

Pozemok je prirodzene delený na dve časti:

FRAGMENT LUŽNÉHO LESA 

Na severnej časti pozemku sa nachádza fragment lužného lesa, ktorý je pozostatkom pôvodného petržalského ekosystému. V širších vzťahoch les súvisí so zachovanými fragmentami lužného lesa v časti Háje V a Háje III. Les v návru zachovávame v 90 percentnom rozsahu. Les bude tvoriť zelené centrum obytnej zóny. Lesný porast bude šetrne skultivovaný na lesopark, so zámerom vytvorenia  oddychovej zóny pre lokalitu Ovsište. Súčastou lesoparku bude detské ihrisko, malý amfiteáter a vertikálny objekt (12m) s umelou lezeckou stenou a vyhliadkovou s kaviarňou.  Táto novovytvorená oddychová zóna bude prepojená dreveným mostíkom s cyklotrasou vedúcou po dunajskej hrádzi, využívanej obyvateľmi nielen priľahlých častí Petžalky. Súčasťou tejto oddychovej zóny bude aj zelený protihlukový val, ktorý ústí na drevený mostík.

OBYTNÁ ZÓNA

Obytná zóna je situovaná na južnej strane pozemku. Pozostáva z troch  bytových domov líniového charakteru. Vstup do zóny sa nachádza na západnej strane pozemku z Mamateyovej ulice. Dopravná schéma v rámci zóny je kombinácia jednosmerných a dvojsmerných ciest.  Parkovanie je riešené pozdĺž okružných príjazdových ciest a v otvorenom priestore pod obytnýmy podlažiami.  Parkovacie miesta vo vnútroblokovom priestore sú polozapustené a kryté zatrávnenou strechou. Celkový počet parkovacích miest je 225.

OCHRANNÝ VAL

Zóna je chránená pred hlukom rýchlostnej komunikácie Dolnozemská cesta ochranným zemným valom so stromovou alejou na jeho vrchole. Val, okrem funkcie protihlukovej a optickej bariéry,  prirodzene uzatvára obytnú zónu a spoluvytvára intímnu atmosféru bývania.

ARCHITEKTÚRA

Základ obytnej zóny tvoria tri líniové bytové domy východozápadne orientované. Domy sú 5 podlažné so štyrmi obytnými podlažiami a otvoreným  stĺpovým prízemím na ktorom sa nachádzajú solitérne hmoty polyfunkcie. Architektúra jednotlivých budov je vytvorená na rovnakom princípe – zalomená dosková hmota je tvarovaná vystupujúcimi konzolami a vyrezanými otvormi. Pri každom type domu je použitý iný spôsob radenia hmôt podlaží, konzol a otvorov, čím sa dosahuje rozmanitosť priestoru. Rozdiely sú aj vo farebnosti a dĺžke objektov. Bytové podlažie sa skladá s komunikačných jadier so schodiskom a výťahom a z rôznych typov  jedno až trojizbových bytov. Byty sú prístupné vertikálnymi jadrami, majú východozápadnú orientáciu a sú prestriedané vysunutými konzolami. V konzolách sú trojizbové byty, využívajúce južné svetlo.

 

návrh