LEŠTNY Evanjelický artikulárny kostol

INFO

Obnova areálu Evanjelického artikulárneho kostola v Leštinách
Lokalita:
Leštiny, Dolná Orava
Autor: Ing.arch. Jaro Hrivnák
Študenstský projekt, pedagogické vedenie: Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.
Realizácia: 1997

História: Evanjelický artikulárny kostol v Leštinách je halová zrubová stavba bez veže, z rokov 1722-1725. Pôvodne bol určený pre obec Vyšný Kubín, ale miestni rímskokatolícki veriaci proti jeho výstavbe protestovali, tak bolo rozhodnuté o stavbe v Leštinách. Pozemok na výstavbu kostola, cintorína a fary darovala miestna zemianska rodina Zmeškalovcov. Predpokladá sa, že jeho staviteľmi boli tí istí tesárski majstri ako v prípade artikulárneho kostola v Istebnom. Kostol sa nachádza v svahovitom teréne, uprostred mohutných líp vysadených v čase výstavby kostola. Jeho konštrukcia je celodrevenná okrem kamennej podmurovky, v ktorej sú umiestnené krypty. Pôdorys kostola je v náznaku grécky kríž. Strecha je valbová, pokrytá šindľom. Vstup vedie cez kryté schodisko a vysunutú arkádu. Kostol bol upravovaný v rokoch 1777, 1853, 1869. V areáli kostola sa ďalej nachádza objekt zrubovej márnice a zvonica z roku 1777. Interiér kostola je bohato zdobený barokovou výmaľbou na drevených doskách. Nachádza sa tu trojramenná empora s rastlinnou výzdobou.  V interiéry je zachovaný  ranobarokový oltár  z konca 17. storočia, baroková kazateľnica a krstiteľnica. Od roku 2008 je kostol zapísaný do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO

Realizácia: V roku 1996 som bol študent na Fakulty architektúry STU v Bratislave na odbore obnovy pamiatok a dejín architektúry. Vrámci seminárneho zadania som dostal za úlohu vypracovať projekt obnovy artikulárneho kostola Leštinách. Študentský projekt je simulácia praxe, v ktorej si študenti overujú praktické kroky pri obnove historickej stavby v postupnosti po jednotlivých krokoch. Od štúdia v archívoch, cez diagnostiku porúch pamiatky, až po vypracovanie dokumentácie samotného projektu obnovy a komunikáciu s odborníkmi a vlastníkmi pamiatky. Práca bola zaujímavá tým, že išlo o priamu spoluprácu medzi katedrou pamiatok a Evanjelickým zborom v Leštinách. Výsledkom bola realizácia nových brán a oplotenia formou dobrovoľníckej práce študentov architektúry a členov zboru pod vedením Evanjelického farára Pavla Lešťana a budúceho architekta Jara Hrivnáka.

 

 

 

REALIZÁCIA