HABÁNSKY DVOR

1_základné info

Názov stavby: Prestavba skladu na polyfunkčný objekt, Nitra, Chrenovská cesta
Kategória: Exteriér
Autori: Ing. arch. Jaro Hrivnák, Ing. arch. Jozef Frajka, Ing. arch. Boris Hochel
Investor stavby:  Obecný úrad, Velké Leváre
Realizácia: marec 2008 – september 2008
Nominácia na CEEZAR 2009 v kategórii exteriér

PôVODNÝ STAV

Lokalita je situovaná vo Velkých Levároch, na Habánskom dvore, na otvorenom priestranstve medzi  Izerovým domom a kaplnkou.  Pozemok je svahovitý, klesajúci južným smerom. Na riešenom pozemku sa nachádza ruina habánskeho domu č.75. Objekt je evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale vzhľadom na jeho zánikovú situáciu je podaný návrh na zrušenie zápisu v zozname kultúrnych pamiatok. Pôvodný, dnes zaniknutý habánsky dom bol odlžnikového pôdorysu. Svojou pozdĺžnou osou bol orientovaný severo-južným smerom. Tvarovo bol príbuzný s podobnými objektmi habánskeho dvoru /Izerov dom, Kaplnkový dom/. V severnej časti pozemku sa nachádzali jeho zachované torza múrov /historické žudro, časť severovýchodného nárožia, pivničná klenba/. V strednej časti pozemku sa nachádzajú pozostatky klenutej konštrukcie základov so zvyškami múrov z nepálenej hliny. Terén je neupravený.

ARCHITEKTONICKO – DISPOZIČNÉ RIEŠENIE PROJEKTU
Predmetom projektu bola úprava ruín pôvodného domu č.75 a ich začlenenie do verejnej plochy námestia. Priestranstvo slúži na kultúrne a oddychové účely obce, v súvislosti s fungovaním múzea – Izerovho domu.

Architektonický návrh námestia: Architektonický návrh vychádza z dvoch základných bodov:
1.vytvorenie funkčného priestranstva, združujúceho funkciu stretávaciu /kultúrne akcie/ a oddychovú /parková úprava, posedenie v historickom prostredí/ 2.integrovanie a úprava ruín zaniknutého domu do architektúry priestranstva.

Rozhodnutie začleniť časti zaniknutého domu do architektonického návrhu má kultúrno-historický rozmer a súvisí  s habánskou komunitou. Navrhované námestie je obdĺžnikového pôdorysu. Hranica upravovanej plochy je zo severnej a východnej strany vymedzené obrysom zaniknutého domu, z južnej a západnej strany je vymedzené existujúcim chodníkom. Prístupová plocha námestia je orientovaná ku Izerovmu domu, ktorý slúži ako obecné múzeum.

Celý priestor priestranstva je rozdelený na 3 časti.

1.časť /severná časť priestranstva/ – tvorí vyvýšené dláždené pódium a symbolický vstup do námestia cez zreparované žudro. Na prepojenie rozdielnych úrovní je navrhnuté terénne schodisko. Vyvýšenie súvisí nielen z funkčným rozdelením úrovní ale aj so zachovaním jestvujúcej klenby v podzemných priestoroch vstupnej časti. Povrch je vydláždený dlažbou z tehál.
2.časť /stredná – hlavná časť/ – tvorí ďalšiu vydláždenú úroveň námestia. Táto plocha je z časti vyrovnaná do roviny a slúži ako hlavný priestor priestranstva. V priestore stretu dvoch pôvodných objektov, sa plocha postupne zvažuje k existujúcemu  chodníku a k objektu múzea. Obrys pôvodného objektu je premietnutý v skladbe dlažby.
3.časť /drevené terénne lavice/ tvoria tri úrovne drevených širokých lavíc. Ich  funkciou je prepojenie námestia s rastlým terénom za pôvodným objektom. Kopírujú priľahlý svah vo východnej časti a postupne sa vrastajú do terénu. V prípade organizovania kultúrnych akcií umožnia divákovi dobrý prehľad o dianí na ploche.

 

2_projekt

 

3_pôvodný stav

4_rekonštrukcia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5_fungovanie


Starosta Kudlička si vyskúšal ako dopadne keď nebude poslúchať obyvateľov Velkých Levár